Onder­zoeks­re­sul­taten over kunst­gras­korrels (vervang velden met rubbergra­nulaat)


30 november 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de eerste onderzoeksresultaten over kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels (vervang velden met rubbergranulaat)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de eerste onderzoeksresultaten over kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels;

Constaterende dat:

- In Amsterdam 78 voetbalvelden zijn waar rubbergranulaat ingestrooid wordt;
- Er jaarlijks alleen in Amsterdam al 20 ton kunstgraskorrels wordt ingestrooid en een deel hiervan in het milieu belandt;
- Uit de eerste meetresultaten van onder andere bandenbranche VACO blijkt dat op 58 van de 60 onderzochte velden de normen van vier kankerverwekkende stoffen tot wel zes keer worden overschreden;
- De consumentennorm voor kankerverwekkende stoffen in kinderproducten tot 12 keer overschreden wordt volgens de resultaten van dit onderzoek;
- Experts zoals hoogleraar toxicologie Martin van den Berg oproepen om deze norm ook voor rubbergranulaat op kunstgrasvelden te laten gelden;
- Het RIVM medio december een rapport uitbrengt over de uiteindelijke meetresultaten in een grootschaliger onderzoek;

Overwegende dat:

- Amsterdammers beschermd moeten worden tegen mogelijke gifkorrels.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Alvast een plan op te stellen om de kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubbergranulaat zo snel mogelijk met andere korrels in te strooien danwel de velden te vervangen, zodat geen tijd verloren wordt als uit het RIVM-onderzoek blijkt dat rubbergranulaat schadelijk is voor de gezondheid.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Actualiteit over het afgeven van een vergunning van bomenkap op het ADM-terrein (just in time beleid)

Lees verder

Onderzoeksresultaten over kunstgraskorrels (minimaliseer spelen op rubbergranulaat)

Lees verder

    Word actief Doneer