Onder­zoeks­re­sul­taten over kunst­gras­korrels (mini­ma­liseer spelen op rubbergra­nulaat)


30 november 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de eerste onderzoeksresultaten over kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels (minimaliseer spelen op rubbergranulaat)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de eerste onderzoeksresultaten over kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels;

Constaterende dat:

- In Amsterdam 78 voetbalvelden zijn waar rubbergranulaat ingestrooid zijn;
- Er jaarlijks alleen in Amsterdam al 20 ton kunstgraskorrels wordt ingestrooid en een deel hiervan in het milieu belandt;
- Uit de eerste meetresultaten van onder andere bandenbranche VACO blijkt dat op 58 van de 60 onderzochte velden de normen van vier kankerverwekkende stoffen tot wel zes keer worden overschreden;
- De consumentennorm voor kankerverwekkende stoffen in kinderproducten tot 12 keer overschreden wordt volgens de resultaten van dit onderzoek;
- Experts zoals hoogleraar toxicologie Martin van den Berg oproepen om deze norm ook voor rubbergranulaat op kunstgrasvelden te laten gelden;
- Het RIVM medio december een rapport uitbrengt over de uiteindelijke meetresultaten in een grootschaliger onderzoek;

Overwegende dat:

- Amsterdammers beschermd moeten worden tegen potentiële gifkorrels.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Met sportverenigingen in overleg te treden en een plan op te stellen zodat er zo min mogelijk op velden met rubbergranulaat gespeeld wordt, in elk geval totdat er duidelijkheid is over de gezondheidsrisico´s van rubbergranulaat door het RIVM.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

D66, SP, VVD, CDA