Actu­a­liteit over het afgeven van een vergunning van bomenkap op het ADM-terrein (just in time beleid)


10 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit inzake over het afgeven van een vergunning van bomenkap op het ADM-terrein;

Constaterende dat:

de omgevingsvergunning voor de bouw van een scheepswerf en de kapvergunning ten behoeve daarvan gelijktijdig zijn aangevraagd;
2500 bomen mogelijk vanaf 11 november al gekapt mogen worden, ruim voordat de vergunning voor de bouw van de scheepswerf rond is omdat de procedure van een kapvergunning korter is, ;
gemeente Amsterdam bij andere bouwprojecten vasthoudt aan het ‘just-in-time’ principe.

Overwegende dat:

het wenselijk is dat ook op het ADM-terrein niet voorbarig tot grootschalige bomenkap wordt overgegaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

er bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op aan te dringen afspraken te maken met de vergunningsaanvrager waaronder het niet kappen voor er concrete plannen voor de scheepswerf zijn, en zo vast te houden aan het just-in-time principe.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

N.T. Bakker

J. Groen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Duurzame investeringen (we doen het duurzaam of we doen het niet)

Lees verder

Onderzoeksresultaten over kunstgraskorrels (vervang velden met rubbergranulaat)

Lees verder

    Word actief Doneer