Onderzoek inves­te­ringen fossiele industrie (hoe vies is ons divi­dendgeld)


16 februari 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de bestuurlijke reactie op motie onderzoek investeringen fossiele industrie (zwart geld)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de bestuurlijke reactie op motie 1194 van het lid Van Lammeren inzake de begroting 2016 (onderzoek investeringen fossiele industrie);

Overwegende dat:

  • de gemeente Amsterdam deelnemingen heeft die de gemeente geld opleveren, maar tegelijkertijd CO2 uitstoten;
  • Deelnemingen zowel direct CO2 uitstoten als indirect, zoals bijvoorbeeld de uiteindelijke verbranding van de olie en kolen die de haven verscheept;
  • Amsterdam haar CO2 uitstoot wil terugdringen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Te berekenen welk deel van het dividend dat Amsterdam als aandeelhouder van het Havenbedrijf en Schiphol ontvangt toe te rekenen is aan inkomsten uit de fossiele industrie;

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA