Onderzoek inves­te­ringen fossiele energie (fonds voor duurzame energie)


16 februari 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) en P.J.M. van den Berg (PvdA) inzake de bestuurlijke reactie op motie onderzoek investeringen fossiele energie (fonds voor duurzame energie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de bestuurlijke reactie op motie 1194 van het lid Van Lammeren inzake de begroting 2016 (onderzoek investeringen fossiele industrie);

Constaterende dat:

  • Amsterdam dividendopbrengsten uit deelnemingen ontvangt die zijn verworven met activiteiten die een hoge CO2-uitstoot veroorzaken, zoals een groot deel van de dividendopbrengsten uit de Amsterdamse Haven;

Overwegende dat:

  • Op dit moment door de hoge CO2-uitstoot economische schade wordt afgeschoven op komende generaties; uitgaande van de Parijs-doelstellingen is dat rond de 125 euro per kiloton CO2-uitstoot;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Te berekenen welk deel van het dividend dat Amsterdam als aandeelhouder van het Havenbedrijf en Schiphol ontvangt toe te rekenen is aan inkomsten uit de fossiele industrie;
  • Dit deel van het dividend in een niet-revolverend klimaatfonds te investeren wat uitsluitend uitkeert aan projecten die de uitstoot van broeikasgassen substantieel en blijvend terugdringen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

P.J.M. van den Berg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

D66, SP, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Onderzoek investeringen fossiele industrie (hoe vies is ons dividendgeld)

Lees verder

Motie inzake het tekort van politiecapaciteit (kosten afwentelen op organisatoren)

Lees verder

    Word actief Doneer