Amen­dement inzake gemeen­teraad infor­meren bij ‘bij­zondere situ­a­ties’


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Concluderende dat:

  • er in dit beleidskader wordt voorgesorteerd op mogelijke ‘bijzondere situaties’ die zich kunnen voordoen, waarbij de bouwambities op gespannen voet staan met het beschermde groen in de stad.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • De gemeenteraad alleen wordt geïnformeerd bij een negatief TAC advies en het niet mogelijk is voor de TAC om negatief te adviseren bij ‘bijzondere situatie’.

Besluit:

Aan onderstaande passage:

Algemeen geldt dat de TAC voor deze locaties of gebieden waar sprake is van een gebiedsontwikkeling of een specifieke opgave niet toetst ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving). - p.71

De volgende tekst toe te voegen:

Wanneer er een plan aan de TAC wordt voorgelegd dat binnen de ‘bijzondere situatie’ valt, dan wordt dit plan ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

Juliet Broersen (Volt)


Status

Verworpen

Voor

VOLT, JA21, FvD, DENK, BIJ1, SP, PvdD, CDA

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (maximale bijdrage aan natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie door nieuwe initiatieven in de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Amendement inzake vergroten, versterken en aaneensluiten natuurgebieden

Lees verder

    Word actief Doneer