Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (maximale bijdrage aan natuur, biodi­ver­siteit en klimaat­adap­tatie door nieuwe initi­a­tieven in de Hoofd­groen­structuur)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur,

Constaterende dat:

  • In het beleidskader Hoofdgroenstructuur gewerkt wordt met zogenaamde ‘groentypen’;
  • In hoofdstuk 3 van het beleidskader per groentype een kenschets wordt gegeven van de gewenste waardeontwikkeling;
  • die gewenste waardeontwikkeling wordt beschreven op basis van drie ‘prioritaire waarden’ en een aantal ‘overige waarden’.
  • De prioritaire waarde ‘natuur’ alleen bij de groentypen ‘natuurpark’, ‘tuinpark’, ‘gedenkpark’ en ‘landschap’ is opgenomen.
  • De prioritaire waarde ‘duurzaamheid’ bij geen enkel groentype is opgenomen.

Overwegende dat:

  • Er sprake is van een biodiversiteitscrisis en we het ons niet kunnen veroorloven om nog meer biodiversiteit te verliezen;
  • het beschermen en bevorderen van de natuurwaarde en biodiversiteit daarom overal belangrijk is.
  • Klimaatverandering steeds heftiger vormen zal aannemen
  • het verbeteren van de duurzaamheidswaarde en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen daarom overal belangrijk zijn.

Besluit:

Op p. 26 na de zin “Uitgangspunt bij nieuwbouw en verharding in de Hoofdgroenstructuur is minimaal behoud van de prioritaire waarden die gelden voor het betreffende groentype of de aanduiding stadsnatuur en behoud van het groene karakter van het betreffende gebied”

de volgende regel toe te voegen:

“Nieuwe initiatieven in de Hoofdgroenstructuur worden aangemoedigd om een maximale bijdrage te leveren aan de beleidsdoelen van Amsterdam ten aanzien van natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21