Olifan­ten­paadje voor fietsers


13 maart 2013

Motie van de raadsleden Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Luud Schimmelpennink (PvdA) en Roderic Evans-Knaup (Red Amsterdam) inzake een olifantenpaadje voor fietsers

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het instemmen met de wegonttrekking fietspad voor realisatie gebiedsontwikkeling conform Uitvoeringsbesluit Beethoven,

Constaterend dat

- Een fietsroute voor de stad verloren gaat;

- De fietsroute verlegd wordt naar een gelijkvloerse kruising;

- Er ruimte lijkt om fietsers de mogelijkheid te geven zich tussen het Stibbe- en Akzokantoor te verplaatsen;

Overwegend dat;

- Deze mogelijkheid geen extra vertraging of geld kost;

- Deze het maatschappelijk draagvlak voor de bebouwing aanzienlijk vergroot;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- In het maaiveldontwerp deze mogelijkheid op te nemen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het tunneltje en te laten passen binnen de co-creatie;

- Hierbij de leden van de co-creatie te betrekken, en hier in de verdere planvorming rekening mee te houden;

- Uit kostenbesparing het bestaande fietspad in de praktijk daar weg te halen waar dat mogelijk is volgens het “just in time”-principe;

- Hierover te berichten aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

Luud Schimmelpennink

Roderic Evans-Knaup


Status

Ingediend

Voor

VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks

Tegen