Ganzen­be­heerplan Schiphol


13 maart 2013

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Ganzenbeheerplan Schiphol - zienswijze

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit van de heer Van Lammeren aangaande het Ganzenbeheerplan Schiphol,

Constaterend dat

- Het Ganzenbeheerplan Schiphol momenteel ter inzage ligt in de provincie Noord Holland;

- Het Ganzenbeheerplan bedoeld is om birdstrike te verlagen en het risicio op ongelukken te verminderen;

- Bij aanname van het Ganzenbeheerplan de provincie Noord Holland voornemens is om ganzen in een straal van 20 km rondom Schiphol weg te vangen en te vergassen;

- Gemeente Asterdam grotendeels ligt in de 20 km zone;

Overwegende dat:

- Effectief aanpakken van het birdstrike gevaar voornamelijk berust op aanpak van landbouw rondom Schiphol, zoals het direct omploegen van de akkers na een oogst;

- Deze aanpak ondersteunt wordt door de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een zienswijze in te dienen namens gemeente Amsterdam waarin wordt gevraagd om de problematiek rondom birdstrikes op te lossen via de efficiëntere en diervriendelijke methode van het direct omploegen van de akkers na een oogst en het aanpassen van het landbouwaanbod rondom Schiphol;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, SP, PvdA, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD