Nota Varen (evaluatie vergun­nings­gebied 1)


2 oktober 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Nota Varen in Amsterdam 2.0 (evaluatie vergunningsgebied 1)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Nota varen

Overwegende dat:

- Het college streeft naar een beter verdeling van de openbare waterruimte
- Volgens het college de huidige ordening van de markt voor passagiersvervoer niet voldoet en dat de beleidsdoelen niet worden gehaald
- Een versnelde verduurzaming van de huidige en toekomstige vergunninghouders wenselijk is
- PvdD de rondvaartbranche wil stimuleren schoner te gaan varen
- Er schaarste is in vergunningsgebied 1
- Jaarlijks te kijken of er ruimte is voor nieuwe 100% uitstootvrije rondvaart

Verzoekt het college van B&W
Om jaarlijks de capaciteit voor exploitatievergunningen in vergunningsgebied 1 te evalueren, en indien capaciteit aanwezig is, deze beschikbaar te stellen voor 100% schone rondvaart. Te beginnen in 2015.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, VVD