Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (mili­euzone bestelauto's)


2 oktober 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (milieuzone bestelauto’s)

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Overwegende dat:
- De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen
- Ten tijde van het plan ‘Schone lucht voor Amsterdam’ door de gemeente en het Rijk en andere partners een intentieverklaring is getekend met als doel medio 2013 te komen tot de instelling van een milieuzone voor bestelauto’s

Constaterende dat:
- De door het college voorgestelde maatregelen niet de invoering van de Milieuzone Bestelauto’s betreffen
- De Milieuzone Bestelauto’s effectief bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Uit de Evaluatie en de rapportage van TNO blijkt duidelijk dat de instelling van een milieuzone bestelauto’s effectief is en zelfs een nog hogere effectiviteit heeft dan waarmee rekening werd gehouden in het plan ‘Schone Lucht voor Amsterdam’, omdat een het wagenpark bestaande uit bestelauto’s met sterk vervuilende Euro 3 en 4 motoren wordt verschoond
- Het behalen van de norm met 4 maanden wordt vervroegd bij instelling van de Milieuzone bestelauto’s
- Het door het college aangedragen alternatief voor het invoeren van een Milieuzone Bestel vrijblijvend en onduidelijk van aard is, namelijk onderhandelen met het MKB over het nemen van maatregelen

Besluit:
De volgende maatregel toe te voegen aan de tekst in de voordracht op pagina 2, derde punt:
k. De milieuzone vracht toe te passen op bestelauto’s en waar nodig de criteria af te stemmen op bestelauto’s, bijvoorbeeld het gewichtscriterium


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA