Nota Schoonheid van Amsterdam (glas­mar­kering)


4 juli 2013

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de nota De Schoonheid van Amsterdam (Natuurvriendelijk bouwen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nota De Schoonheid van Amsterdam;

Constaterende dat:

In de nota De Schoonheid van Amsterdam is te lezen (op p.29) dat in het ontwerp zorgvuldig moet worden omgegaan met stijlen, materialen, verhoudingen, licht, kleur en detaillering. ‘En er moet minstens zo zorgvuldig worden omgegaan met alles wat beïnvloed wordt door het gebouw: de gebruiker, de omgeving en de sociaal-culturele context.’
Vogels onderdeel uitmaken van de omgeving;
Van de 63 stadsvogelsoorten die door Vogelbescherming worden gemonitord, 20 achteruit gaan. Huizenbroeders en parkvogels lopen bijna allemaal terug in aantal (Stadsvogelbalans 2013).

Overwegende dat:

Een bouwwerk een aanzienlijk gunstige invloed kan hebben op vogels door risicofactoren zoals de suggestie van een doorgang te elimineren;
Vogelbescherming Nederland een zeer gebruikersvriendelijke online tool heeft die aangeeft hoe op eenvoudige wijze ongelukken met vogels voorkomen kunnen worden (via www.checklistgroenbouwen.nl);

Besluit:

- De volgende cursief gedrukte tekst op te nemen op pagina 30 (§3.3, Zes algemene criteria voor heel Amsterdam, F. Materiaal, textuur, kleur en licht):

Van een bouwwerk wordt verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken. Bij gebruik van transparant glas in de buitenruimte wordt altijd getoetst aan de Checklist Groen Bouwen van Vogelbescherming welke maatregelen (ontspiegeling, aanbrengen van markeringen) moeten worden getroffen om ongelukken met vogels te voorkomen.

- In de bijlage de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen (pdf) op te nemen.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Visie Noordzeekanaalgebied (NZKG: ontwikkelingstrategie groen)

Lees verder

Nota de Schoonheid van Amsterdam (Natuurvriendelijk bouwen)

Lees verder

    Word actief Doneer