Nota de Schoonheid van Amsterdam (Natuur­vrien­delijk bouwen)


4 juli 2013

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de nota De Schoonheid van Amsterdam (Natuurvriendelijk bouwen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nota De Schoonheid van Amsterdam;

Constaterende dat:

In de nota De Schoonheid van Amsterdam is te lezen (op p.29) dat in het ontwerp zorgvuldig moet worden omgegaan met stijlen, materialen, verhoudingen, licht, kleur en detaillering. ‘En er moet minstens zo zorgvuldig worden omgegaan met alles wat beïnvloed wordt door het gebouw: de gebruiker, de omgeving en de sociaal-culturele context.’
Vogels onderdeel uitmaken van de omgeving;
Van de 63 stadsvogelsoorten die door Vogelbescherming Nederland worden gemonitord, 20 achteruit gaan. De huizenbroeders en parkvogels lopen bijna allemaal terug in aantal (Stadsvogelbalans 2013).

Overwegende dat:

Een bouwwerk een aanzienlijke invloed kan hebben op vogels door bepaalde risicofactoren te elimineren en eventueel juist vogelaantrekkende elementen toe te passen;
Vogelbescherming Nederland een zeer gebruikersvriendelijke online tool heeft die aangeeft hoe een gebouw natuurvriendelijk kan worden gebouwd of verbouwd, namelijk www.checklistgroenbouwen.nl;

Besluit:

De volgende cursief gedrukte tekst op te nemen op pagina 30 (§3.3, Zes algemene criteria voor heel Amsterdam, B. Relatie tussen bouwwerk en omgeving):

Van een bouwwerk wordt verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke, natuurlijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. De Checklist Groen Bouwen van Vogelbescherming Nederland (www.checklistgroenbouwen.nl) kan als leidraad dienen om te zorgen dat het bouwwerk in harmonie wordt gebouwd met de natuurlijke omgeving.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen