Visie Noord­zee­ka­naal­gebied (NZKG: ontwik­ke­ling­stra­tegie groen)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Visie Noordzeekanaalgebied (ontwikkelstrategie groen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Noordzeekanaalgebied;


Constaterende dat:

De schaarse ruimte in het Noordzeekanaalgebied zich in een continu spanningsveld bevindt van de verschillende belangen werken, wonen, milieu en natuur,
De Houtrakpolder is gereserveerd voor uitbreiding van Haven Amsterdam in de toekomst;
Er in de visie en door de wethouder wordt gesproken over compensatie van de Houtrakpolder, maar verdere motieven voor investering in de kwaliteit van het landschap achterwege blijven;

Overwegende dat:

Het college eerder heeft aangegeven geen voorstander te zijn van sloop van (leegstaande) bebouwing ten behoeve van het creëren van meer groen;
Een groene omgeving ten goede komt van de aantrekkelijkheid van het gebied wat het vestigingsklimaat voor bedrijven positief beïnvloedt;
Het onduidelijk is uit welke hoek nieuw (compensatie)groen zou moeten komen;
Een ontwikkelstrategie met tijdpad nodig is om natuur in het NZKG te bewaren en uit te breiden op plekken waar daar nog ruimte voor is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een ontwikkelstrategie te ontwikkelen voor groen in het Noordzeekanaalgebied;
Waarin in elk geval een planning wordt opgenomen voor de ontwikkeling van groen in dit gebied;
En waarin een toekomstperspectief op de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur wordt gegeven;
Dit alles in samenhang te doen met de plannen voor havenontwikkeling en de woningbouwopgave;
De raad hierover te informeren begin 2014.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen