Bouw­ver­or­dening (lobby groene daken bouw­be­sluit)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Bouwverordening (Lobby groene daken Bouwbesluit).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nieuwe Bouwverordening;

Constaterende dat:

Groene daken waardevol zijn voor de stad omdat zij bijdragen aan waterberging, biodiversiteit, afvang van fijnstof, isolatie en verkoeling van de stad
Wegens de voordelen van groene daken sommige steden al een verplichting hebben ingesteld om op ieder nieuw of te vervangen plat/licht hellend dak vegetatie aan te brengen;
In Nederland het Bouwbesluit zo’n lokale verplichting nog niet mogelijk maakt;

Overwegende dat:

Het college van burgemeester en wethouders de subsidieregeling voor groene daken wil afschaffen om het verder aan particulieren en de markt over te laten;
Lobby bij de landelijke overheid wellicht in de toekomst een verplichting mogelijk kan maken, vanwege het grote potentieel van groene daken voor Amsterdam, en uiteindelijk groot effect op het Amsterdamse leefklimaat en klimaatadaptatie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de landelijke overheid te lobbyen voor aanpassing van het Bouwbesluit ten behoeve van het mogelijk maken van een lokale verplichting tot het aanleggen van groene daken op platte en licht hellende daken;
De raad op de hoogte te stellen van ontwikkelingen op dit vlak.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen