Nota Bodem­beheer (Voor­lichting over bodem­functies en moge­lijk­heden)


4 april 2012

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de conceptversie Nota Bodembeheer

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de conceptversie Nota Bodembeheer

Constaterende dat
- In de conceptversie Nota Bodembeheer de functie van de bodem, en niet de bodemkwaliteit, bepalend wordt voor het saneringsbeleid;
- Een nieuwe bodemfunctie is toegevoegd aan het rijtje bodemfuncties dat door het Rijk wordt gehanteerd in de Circulaire Bodemsanering 2009, te weten de bodemfunctie ‘binnenstedelijk wonen’;
- Voor de functie ‘binnenstedelijk wonen’ hogere toegestane maximale waarden van vervuiling gelden dan binnen de functie ‘wonen met tuin’;
- Deze toegestane maximale waarden gelijk staan aan de waarden van industrie;

Overwegende dat
- Vrijwel de gehele binnenstad de bodemfunctie ‘binnenstedelijk wonen’ heeft gekregen;
- Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van mevrouw Combrink d.d. 19 december blijkt dat DMB iedere dag vragen krijgt van burgers en bedrijven over bodemverontreiniging;
- Er dus veel vragen leven bij burgers over de grond waar zij op leven, het voor hen niet duidelijk is welke mogelijkheden zij hebben voor het gebruik van hun (vervuilde) grond;
- Het advies op de DMB-website om groenten in bakken te telen die niet in de grond staan kan leiden tot meer verharding;
- Uit projecten zoals Tuinen van West en Proeftuin Amsterdam blijkt dat Amsterdam een positieve grondhouding heeft jegens het verbouwen van groenten in de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Burgers actief voor te lichten naar aanleiding van de nieuwe Nota Bodembeheer en hen hierbij te wijzen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van de bodem en urban farming;
- Via deze route burgers te voorzien van specifieke informatie over de kwaliteit en de functie van de grond waarop zij wonen en hierbij de verantwoordelijkheden en mogelijkheden en eventuele risico’s die bij deze bodemfunctie passen te vermelden (bijvoorbeeld wat betreft spelende kinderen);
- Via deze route aan burgers bekend te maken welke groenten en fruit men beter wel en beter niet kan verbouwen op welke grondsoort.
- Bij de voorlichting de samenwerking op te zoeken met de stadsdelen, door te onderzoeken of het mogelijk is de informatie over de bodem te verstrekken bij communicatie die reeds standaard wordt verzonden aan de burger, zoals bij inschrijvingen van burgers op een adres, overdracht van een woning, berichtgeving over belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, of andere post van het stadsdeel (dit om efficiënt en op relevante momenten met de burger te communiceren en het mogelijke ‘one-of-effect’ van een eenmalige communicatiecampagne te voorkomen).

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen