Amen­dement Amstel III


25 januari 2012

Amendement van de raadsleden Van Lammeren en Mulder inzake Strategiebesluit Amstel III (groene strategie voor Amstel III)


Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011 tot vaststellen van het strategiebesluit Amstel III, getiteld: ‘Van monofunctioneel werkgebied naar multifunctionele stadswijk’
Constaterende dat:
- De kantorenstrategie voldoende aanleiding en mogelijkheden biedt om Amstel III te vergroenen en diervriendelijker te maken
Overwegende dat:
- Er in het huidige voorstel weinig aandacht is voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van de wijk.Besluit:

Pagina 11: tweede kolom, na zin: "Er zijn geen verblijfsruimtes en nauwelijks langzaam verkeer routes of mogelijkheden tot recreatie en ontmoetingen" Invoegen: “Er ontbreken samenhangende en verbonden groenvoorzieningen voor mens en dier.”
Pagina 15: na: "Om de transformatieopgave mogelijk te maken is het toevoegen van functies echter noodzakelijk en zal het op onderdelen noodzakelijk zijn om (deels) af te wijken van sectoraal beleid." Toe te voegen: “Integraal onderdeel om de transformatieopgave mogelijk te maken is in ieder geval een nieuw plan van aanpak met betrekking tot de groenvoorzieningen en de stimulerende rol van flora en fauna in het gebied.“
Pagina 17: na "De afgelopen jaren is er al zo’n 33.000 m2 aan voorzieningen toegevoegd in Amstel III, grotendeels gesitueerd in de bedrijvenstrook (waaronder onderwijs, horeca, fitness, kerk en jeugdgevangenis)." Toe te voegen: "De groenvoorzieningen zijn hier niet bij inbegrepen. Dit dient alsnog apart te worden bekeken in een addendum.”


Pagina 26: na “Als er dus initiatieven voor wonen komen, moeten de straten voorzien zijn van drempels en klinkers. De gedachte is dat de gemeente uitvoering geeft aan het aanpassen van deze openbare ruimte zodra er een concreet initiatief vanuit de markt is.” Toe te voegen: “Het versmallen van de straten en het inrichten van (bloem)perken en plantsoenen behoort hier tot de mogelijkheden.”

Pagina 26, 4.2 na: "Voor de planvorming en uitvoering wachten we wederom eerst een initiatief uit de markt af.” Toe te voegen: “Bij het ontbreken van dergelijke initiatieven zal de gemeente zelf het voortouw nemen om groen in de wijk te krijgen.”


De leden van de gemeenteraad,
J. van Lammeren
M. Mulder


Status

Ingediend

Voor

Tegen