Nieuw evene­men­ten­beleid (loca­tie­profiel voor het Amster­damse Bos)


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (locatieprofiel voor het Amsterdamse Bos)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • voor parken, pleinen en grachten locatieprofielen worden opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van de locatie ten behoeve van evenementen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • voor het Amsterdamse Bos ook een locatieprofiel op te stellen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen