Nieuw evene­men­ten­beleid (definitie geluids­be­lasting)


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (definitie geluidsbelasting)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • in het startdocument Stad in balans is aangekondigd dat de regels tegen geluidsoverlast door evenementen aangescherpt zullen worden;
  • Amsterdam samen met organisatoren en bewoners(groepen) inzicht krijgt in de overlastbeleving en op basis daarvan tot nieuwe normen en maatregelen komt om geluidsoverlast te voorkomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in de definitieve notitie ‘Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid’ de definitie van ´geluidsbelasting´ verder uit te werken en daarin maximale geluidsnormen bij de bron (dBA-dBC) op te nemen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen