Motie Veror­dening parkeer­be­las­tingen 2016 (bezoe­kers­re­geling ook voor OV en OV-fiets)


16 december 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Verordening parkeerbelastingen 2016;

Constaterende dat:

- De bezoekersregeling parkeren een (kleine) toename op de parkeerdruk en het autoverkeer veroorzaakt;
- De bezoekersregeling parkeren in strijd is met de plannen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam;

Overwegende dat:

Het wenselijk is een bezoekersregeling uit te werken waarbij bezoek per OV of fiets gestimuleerd wordt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de bezoekersregeling aan te passen met mogelijkheden van bezoek per OV of OV-fiets, bijvoorbeeld door middel van kortingsbonnen voor deze vervoersmogelijkheden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Alleanderepartijen