Duur­zaam­heids­fonds (vast­stelling mate van urgentie)


25 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Duurzaamheidsfonds,

Constaterende dat:

dit fonds een positieve invloed kan hebben op duurzaam ondernemen;
dit fonds kan bijdragen aan het bereiken van de co2 doelstellingen;
tussen duurzaamheid en effect op de klimaatveranderingen een verband aanwezig lijkt te zijn;
uit de maatregelen om duurzaam te zijn/worden/blijven, geen duidelijke urgentie blijkt;
onlangs het KNMI die nog eens op de noodzaak van urgentie wees.

Overwegende dat:

naarmate de urgentie van een probleem duidelijker wordt het draagvlak om maatregelen te nemen in de regel ook groter wordt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken of het mogelijk is om een verband te leggen tussen klimaatveranderingen en de mate van duurzaamheid;
hoe groot de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn voor Amsterdam;
in het licht van het vorige punt, hoe groot voor Amsterdam de urgentie zou moeten zijn om duurzamer te worden en hierbij ook uitdrukkelijk te bepalen waar Amsterdam zelf invloed kan uitoefenen en waar zij dat indirect kan doen;
het onderwerp ‘Duurzaamheid’ eventueel opnieuw te prioriteren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Investeringsbesluit Scheepsbouwweg in Amsterdam Noord (geen bouw woningen in groen)

Lees verder

Motie Verordening parkeerbelastingen 2016 (bezoekersregeling ook voor OV en OV-fiets)

Lees verder

    Word actief Doneer