Motie inzake het instemmen met de over­he­veling van de coali­tie­ak­koord­mid­delen en de doelenboom. Meer elek­trische laadpalen in Amster­damse parkeer­ga­rages.


19 december 2018

Motie van het raadslid J.F.W van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom.

Meer elektrische laadpalen in Amsterdamse parkeergarages.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1346)

Constaterende dat:

  • het aantal elektrische auto’s zowel absoluut als percentueel als onderdeel van het gehele Nederlandse wagenpark blijft stijgen;
  • het percentage elektrische laadpalen ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen in parkeergarages, achterblijft in verhouding met het percentage elektrische auto’s op het gehele Nederlandse wagenpark;
  • derhalve er simpel weg te weinig laadpalen zijn, om aan de behoefte te voldoen voor elektrische auto’s.

Overwegende dat:

  • de overheid verantwoordelijk is voor infrastructuur;
  • een gebrek aan laadmogelijkheden een belemmering is voor de transitie naar schoon elektrisch rijden;
  • meer laadpalen in parkeergarages mensen stimuleert om hun auto in een parkeergarage te parkeren ipv aan de straatkant.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - om een plan op te stellen hoe de Amsterdamse parkeergarages minimaal 1% voorloopt in de verhouding elektrische laadpalen op het aantal parkeerplaatsen, ten opzicht van het percentage elektrische auto’s op het gehele wagenpark;
  • - dit plan met uitvoeringstermijn en de bijbehorende kosten, te overleggen voor de behandeling van de voorjaarsnota 2020.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Warmteplan Sluisbuurt (inzet op biomassa voorkomen)

Lees verder

Motie inzake het Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Inzichtelijk maken van uw ambities.

Lees verder

    Word actief Doneer