Motie van het raadslid J.F.W van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Instemmen met de over­he­veling van de coali­tie­ak­koord­mid­delen en de doelenboom. Inzich­telijk maken van uw ambities.


19 december 2018

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1346)

Constaterende dat:

  • de doelenboom bestaat uit indicator-activiteiten;
  • de concrete waarde in ongeveer 50% niet is ingevuld;
  • het college wel het budget aan de gemeenteraad vraagt, maar niet haar ambitie weergeeft.

Overwegende dat:

  • zonder duidelijk doel, het onduidelijk is wanneer we een bepaald doel hebben bereikt;
  • de middelen wel ter beschikking zijn en worden gesteld in de begroting en de nog vast te stellen begrotingen;
  • bij het niet formuleren van duidelijke doelen, het kan zijn dat het geld uitgeven een doel op zich kan worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om voor elke indicator activiteit waar de prognose nog niet zijn ingevuld voor de jaren 2020, 2021 en 2022, aan te geven wanneer het college deze wel gaat aanleveren;
  • dit overzicht aan de gemeenteraad te geven voor eind januari 2019.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen