Motie inzake het Instemmen met de over­he­veling van de coali­tie­ak­koord­mid­delen en de doelenboom. Inzich­telijk maken van uw ambities.


19 december 2018

Motie van het raadslid J.F.W van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Inzichtelijk maken van uw ambities.

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1346)

Constaterende dat:

  • de doelenboom bestaat uit indicator-activiteiten;
  • de concrete waarde in ongeveer 50% niet is ingevuld;
  • het college wel het budget aan de gemeenteraad vraagt, maar niet haar ambitie weergeeft.

Overwegende dat:

  • zonder duidelijk doel, het onduidelijk is wanneer we een bepaald doel hebben bereikt;
  • de middelen wel ter beschikking zijn en worden gesteld in de begroting en de nog vast te stellen begrotingen;
  • bij het niet formuleren van duidelijke doelen, het kan zijn dat het geld uitgeven een doel op zich kan worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om voor elke indicator activiteit waar de prognose nog niet zijn ingevuld voor de jaren 2020, 2021 en 2022, aan te geven wanneer het college deze wel gaat aanleveren;
  • dit overzicht aan de gemeenteraad te geven voor eind januari 2019.

Het lid van de gemeenteraad,


J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen