Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Voorkom geluids­sta­peling)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het vaststellen van de wijziging APV (NR.

VN2021-000707).

Constaterende dat:

– er diverse buurten zijn die onevenredig overlast ervaren door de nabijheid van meerdere evenemententerreinen. Dit komt door de clusters (1) Westerpark, NDSM, Thuishaven en (2) N1, Tuinen van West, Spaarnwoude, Ruigoord;

– deze geluidsstapeling voorheen ook bekend was.

Overwegende dat:

– geluidsstapeling zorgt voor meer overlast bij omwonenden;

– geluidsoverlast schadelijk is voor de gezondheid.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geluidsstapeling te voorkomen door vergunningen van festivals in een bepaalde cluster niet op dezelfde dag te verlenen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, Bij1, FvD, lid Nanninga

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, lid Kreuger