Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Volg advies van stads­deel­com­missie Zuidoost op met betrekking tot evene­menten in Gaas­perpark)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het vaststellen van de wijziging APV (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– het Dagelijks Bestuur van stadsdeel ZuidOost in haar advies aangeeft dat zij de huidige belasting van de grote evenementen te groot acht, dat de belasting op de recreatieve en natuurwaarden groot is, net als de belasting op de omgeving;

– voorts wijst het Dagelijks Bestuur op het belang van investeringen in de recreatieve en natuurwaarden in het gebied die in de nabije toekomst worden gedaan (Toekomstplan Gaasperplas);

– daarnaast acht zij de toegevoegde waarde van deze grote evenementen op deze plek als beperkt en geeft zij aan dat deze evenementen ook buiten de stad kunnen plaatsvinden.

Overwegende dat:

– het college het standpunt van insprekers en het dagelijks bestuur van het stadsdeel dat er sprake is van een té grote belasting van evenementen op de omgeving of de natuurwaarden heeft genegeerd.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het advies van stadsdeelcommissie Zuidoost om minder (grote) evenementen in de Gaasperpark te faciliteren tot uiting te brengen in het locatieprofiel.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, FvD, lid Kreuger

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, BIJ1, lid Nanninga

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Geen toename festivals in Flevopark)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Geen grote evenementen meer toe te staan in het Sloterpark)

Lees verder

    Word actief Doneer