Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Stop de radicale ontgroening in Noor­derpark)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijziging van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– het college een evenemententerrein voor 5000 bezoekers wil realiseren in het Noorderpark;

– er bomen worden gekapt voor de realisatie van dit evenemententerrein;

– er geen maximum aantal evenementsdagen is opgenomen in het locatieprofiel Noorderpark bij het aantal evenementen tot 500 bezoekers;

– de bodem wordt verhard voor het mogelijk maken van evenementen en vrachtwagens.

Overwegende dat:

– er een klimaat- en biodiversiteitscrisis is;

– bomen en ruigtegebied verwijderen voor festivals schade toebrengt aan de biodiversiteit, flora en fauna en niet past bij een beleid van een 'groen college';

– dit nieuwe evenemententerrein niet is voorgelegd aan de gemeenteraad;

– bewoners totaal niet op de hoogte waren van dit evenemententerrein;

– op de informatieavond aan bewoners is gemeld dat er evenementen tot 500 bezoekers zouden plaatsvinden in plaats van 5000;

– honderden bewoners protesteerden tegen de bomenkap en het evenemententerrein op zaterdag 27 februari 2020;

– het Noorderpark heel dicht bij woningen staat en de overlast van evenementen groot zal zijn;

– de klachten over evenementen in Noord in 2019 zijn toegenomen met 113,9% ten opzichte van 2018;

– er al veel evenemententerreinen voor grote festivals zijn in Noord;

– kleinschalige buurtevenementen nu al mogelijk zijn in het middendeel van het Noorderpark.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geen nieuw grootschalig evenemententerrein in te richten door natuur te

verwijderen in het middengebied van het Noorderpark en enkel

kleinschalige buurtevenementen toe te staan (maximaal 500 bezoekers).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Maak belofte aan bewoners over stoppen met N1-terrein waar)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Adviezen bewoners, ondernemers en stadsdeelcommissie overnemen voor Westerpark)

Lees verder

    Word actief Doneer