Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Adviezen bewoners, onder­nemers en stads­deel­com­missie overnemen voor Westerpark)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het wijzigen van de locatieprofielen (NR. VN2021-000707).

Constaterende dat:

– er in West een intensief participatieproces van twee jaar heeft plaatsgevonden met bewoners en ondernemers in de speciaal daarvoor ingestelde Programmaraad Westerpark, geïnitieerd en begeleid door de gemeente Amsterdam en door deze raad unanieme adviezen zijn uitgebracht;

– de stadsdeelcommissie West zich met een meerderheid van GroenLinks, PvdA en Denk heeft uitgesproken voor maximaal 100 evenementsdagen in het Westerpark in de verdeling 6 grote, 14 middelgrote en 80 kleine evenementsdagen.

Overwegende dat:

– de adviezen van de Programmaraad Westerpark en stadsdeelcommissie niet zijn terug te vinden in de wijziging van het locatieprofiel Westerpark;

– het aantal klachten over evenementen in West in 2019 is toegenomen met 151 procent t.o.v. 2018;

– een meerderheid van de Amsterdammers minder festivals wil in Amsterdam (onderzoek OIS);

– evenementen tot 250 bezoekers in de APV worden vrijgesteld van een evenementenvergunning en dit zal leiden tot meer evenementen buiten het locatieprofiel;

– het aantal evenementsdagen in het Westerpark in 2018 is verhoogd van 54 naar 123 evenementsdagen;

– 100 evenementsdagen nog steeds (te) veel is voor het Westerpark.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het locatieprofiel Westerpark aan te passen naar het advies van de stadsdeelcommissie: maximaal 100 evenementen in het Westerpark in de verdeling 6 grote, 14 middelgrote en 80 kleine evenementsdagen en de unanieme adviezen van de Programmaraad actief uit te werken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Stop de radicale ontgroening in Noorderpark)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Schrap meteocorrectie)

Lees verder

    Word actief Doneer