Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Pomp de beschermde rugstreeppad niet uit de vijver)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijziging van de loctieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– het gebruik van de vijver voor evenementen strijdig is met het bestemmingsplan en niet in lijn is met het ingezette beleid ‘Westerpark in balans'.

– evenementen in het Westerpark steeds groter zijn geworden en de gemeente extra ruimte biedt door het leegpompen van de vijver in het Westerpark;

– het Westerpark een kerngebied is voor de rugstreeppad en de pad de eieren afzet in “het ondiepe sierwater van het Cultuurpark” (Nota dierenwelzijnsbeleid Westerpark) en waargenomen wordt in het Westerpark (Monitoring beschermde flora en fauna Westpoort, 2017);

– de gemeente het aanbieden van geschikt voortplantingswater een vereiste vindt voor het duurzaam voortbestaan van de populatie rugstreeppadden in Amsterdam en de aangelegde vijver in het Westerpark noemt als plek waar rugstreeppadden zich succesvol hebben voortgeplant (Natuurwaardenonderzoek, 2014);

– de rugstreeppad staat op de Rode lijst geclassificeerd als ‘gevoelig’ en is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn;

– met het leegppompen van de vijver ook de waterstand van het natuurlijke water met moerascypressen en waterplanten is drooggelegd;

Overwegende dat:

– de evenementen (Rollende Keukens en Milkshake) voorheen ook georganiseerd konden worden zonder het gebruik van de vijver;

– de vijver is verzakt en schade heeft ondervonden door zwaar verkeer voor de evenementen;

– de programmaraad Westerpark heeft geadviseerd de vijver niet meer leeg te pompen in verband met schade en ecologie (Het bijna 100

punten plan).

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De vijver van het Westerpark niet meer leeg te pompen voor evenementen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CU, BIJ1, lid Nanninga

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, PvdO, FvD, lid Kreuger

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Laat schade ecologie door festivals onafhankelijk onderzoeken)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Geen dancefestivals in Tuinen van West)

Lees verder

    Word actief Doneer