Motie van het lid Van Lammeren inzake kennis­nemen van de stand van zaken evene­menten (Commer­ciële festivals niet op kosten van de belas­ting­be­taler)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake de wijziging van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– de totale legesbaten voor evenementenvergunningen zijn begroot op 2,8 miljoen in 2020 en de totale kosten voor evenementenvergunningen 6,4 miljoen bedragen;

– de kostendekkendheid van evenementenvergunningen in de begroting 2020 is begroot op 44%, dat wil zeggen dat de Amsterdammer 56% meebetaalt;

– de werkelijke kostendekkendheid in 2020 veel lager zal liggen, omdat er veel vaste kostenposten zijn bij de gemeente voor de evenementen, maar in 2020 de leges teruggestort zijn;

– Amsterdammers 3,6 miljoen meebetalen - alleen al - aan de evenementenvergunningen.

Overwegende dat:

– grote commerciële evenementen miljoenenwinsten maakten in 2019;

– een deel van die winsten gaat naar internationale ondernemingen zoals Livestyle in de VS;

– er keuzes gemaakt moeten worden in deze financiële krappe tijden voor de gemeente en het meefinancieren van festivals dan niet voor de hand ligt;

– de beprijzing openbare ruimte wederom is uitgesteld door het college en de Amsterdamse parken nog steeds voor (te) weinig geld te huur zijn.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De kostendekkendheid van commerciële evenementen 100% te laten zijn.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, JA21, PvdO, CU, Bij1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, FvD