Motie inzake de biolo­gische boerderij De Boter­bloem (onmid­del­lijke staking werk­zaam­heden)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het raadadres van het Adviesbureau Monster en de biologische boerderij De Boterbloem inzake de bestemming van het deelgebied Lutkemeerpolder 3 (onmiddellijke staking werkzaamheden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het raadadres van het Adviesbureau Monster en de biologische boerderij De Boterbloem inzake de bestemming van het deelgebied Lutkemeerpolder 3 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1412),

Constaterende dat er een aangenomen motie is met als dictum:
“1. GEM dringend te verzoeken de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden;

2. Geen gronden te verharden c.q. bouwrijp te maken, voordat de nieuwe gebruikers bekend zijn, de reserveringsovereenkomsten en de ontwikkeling van die kavels definitief zijn.”;

Constaterende dat er is begonnen met graafwerkzaamheden zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De werkzaamheden in de Lutkemeerpolder onmiddellijk te stoppen en zoveel mogelijk terug te draaien

Het lid

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, FvD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA