Motie van het lid A.L. Bakker inzake de biolo­gische boerderij De Boter­bloem (onmid­del­lijke staking werk­zaam­heden)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het raadadres van het Adviesbureau Monster en de biologische boerderij De Boterbloem inzake de bestemming van het deelgebied Lutkemeerpolder 3 (onmiddellijke staking werkzaamheden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het raadadres van het Adviesbureau Monster en de biologische boerderij De Boterbloem inzake de bestemming van het deelgebied Lutkemeerpolder 3 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1412),

Constaterende dat er een aangenomen motie is met als dictum:
“1. GEM dringend te verzoeken de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden;

2. Geen gronden te verharden c.q. bouwrijp te maken, voordat de nieuwe gebruikers bekend zijn, de reserveringsovereenkomsten en de ontwikkeling van die kavels definitief zijn.”;

Constaterende dat er is begonnen met graafwerkzaamheden zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De werkzaamheden in de Lutkemeerpolder onmiddellijk te stoppen en zoveel mogelijk terug te draaien

Het lid

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

Tegen