Motie inzake de conceptnota Duurzaam Landschap (Geef natuur een stem)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de conceptnota Duurzaam Landschap, de Amsterdamse inzet voor het metropolitane landschap en bouwsteen voor de omgevingsvisie (Geef natuur een stem).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de concept nota Duurzaam Landschap, de Amsterdamse inzet voor het metropolitane landschap en bouwsteen voor de omgevingsvisie. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1409),

Constaterende dat Amsterdammers actief betrokken worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, maar natuur- en milieuorganisaties niet expliciet genoemd worden als stakeholder,

Overwegende dat de Omgevingsvisie juist regelgeving betreft die natuur en milieu aangaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Nog dit kalenderjaar met een plan te komen waarin de betrokkenheid van natuur- en milieuorganisaties verankerd wordt in het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Het lid

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD