Motie nav inter­pel­latie (feiten­relaas over infor­ma­tie­voor­ziening naar indi­vi­duele raads­leden)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de interpellatie het rapport ‘De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam belicht’ van het Kohnstamm Instituut en de berichtgeving hieromtrent in de media;

Constaterende dat:

dat er informatie eerder is gedeeld met een bepaald raadslid dan de rest van de gemeenteraad;

Overwegende dat:

alle fracties hebben aangegeven dat het eerder delen van informatie met een bepaald raadslid dan de rest van de gemeenteraad niet acceptabel is;
niet duidelijk is of dit vaker heeft plaatsgevonden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een feitenrelaas op te stellen met daarin opgenomen alle keren dat er vanuit het college eerder informatie is gedeeld met een bepaald raadslid (of enkele leden) dan de rest van de gemeenteraad, te denken aan rapporten (van concept tot definitief), onderzoeken, begrotingsstukken, financiële stukken, en hierbij uitgezonderd bestuurlijke reacties op moties/amendementen/initiatiefvoorstellen naar enkel de indiener hiervan, en dit feitenrelaas binnen een maand aan de raad te doen toekomen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen