Begroting 2016 (econo­mische ontwik­keling)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (economische ontwikkeling).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- het eerste doel van het programmaonderdeel ‘Economie’ is: ‘De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de top 5 van economische regio’s in Europa’;
- de eerste indicatoren op dit doel luiden: ‘Hogere economische groei in de Metropoolregio ten opzichte van economische groei Nederland’ en ‘Percentage benchmarks waarop Amsterdam gelijk blijft of stijgt t.o.v. andere Europese steden (…)’;
- het programmaonderdeel verder allerlei activiteiten beslaat die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en innovatie, het vergroten van de werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan ondernemers;

Overwegende dat:

- doelstellingen, indicatoren en activiteiten op een logische wijze op elkaar zouden moeten aansluiten;
- de doelstellingen over kennis en innovatie, werkgelegenheid en ondernemers werkelijk van inhoudelijke betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van de economie;
- het daarentegen geen enkele betekenis heeft om tot de top 5 van economische regio’s in Europa te willen behoren en dat het evenmin nuttig is om de economische groei van Amsterdam te vergelijken met andere Nederlandse gemeenten;

Besluit:

het eerste doel uit het programmaonderdeel Economie op pagina 173 en 174:

’De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de top 5 van economische regio’s in Europa.’

en de bijbehorende indicatoren doelen op pagina 174:

‘Hogere economische groei in de Metropoolregio ten opzichte van economische groei Nederland.’

en

‘Percentage benchmarks waarop Amsterdam gelijk blijft of stijgt t.o.v. andere Europese steden. Hiervoor worden door de Amsterdam Economic Board 5 indicatoren voor generieke concurrentiekracht en 10 voor specifieke gebieden gemonitord.’

te schrappen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie nav interpellatie (feitenrelaas over informatievoorziening naar individuele raadsleden)

Lees verder

Motie Begroting 2016 (inhaalslag duurzaamheid)

Lees verder

    Word actief Doneer