Motie inzake Wijzigen Begroting 2015 en Begroting 2016-2019 naar aanleiding van Najaarsnota 2015 (onderzoek voor­ziening schade door klimaat­ver­an­dering)


17 december 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Wijzigen Begroting 2015 en Begroting 2016-2019 naar aanleiding van Najaarsnota 2015;

Overwegende dat:

– de intensiteit van lokale regenbuien en stormen toeneemt door klimaatverandering;

– Amsterdam geld heeft gereserveerd voor het programma Rainproof en zo antici-peert op de toename van extreme neerslag ten gevolge van klimaatverandering;

– Amsterdam geen geld heeft gereserveerd om te anticiperen op de toename van extreme stormen ten gevolge van klimaatverandering;

– de herfststormen van vorige maand ca. 40 meldingen van stormschade opleverden;

– de zomerstorm van 25 juli 2015 een onvoorziene kostenpost opleverde van maar liefst €3,5 miljoen;

– het te verwachten is dat storm- en andere schade als gevolg van klimaatverandering een terugkerende kostenpost zal zijn en het onverantwoord is om daar geen rekening mee te houden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de onvoorziene uitgaven die het gevolg zijn van klimaatverandering, zoals stormschade en wateroverlast, van de afgelopen tien jaar in kaart te brengen en uiterlijk voor verschijning van de Voorjaarsnota 2016 aan de raad te doen toekomen, met daarbij een advies over de noodzaak tot het instellen van een voorziening 'schade door klimaatverandering'.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP

Lees onze andere moties

Amendement inzake Vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016 – 2021 (lineaire tariefstijging)

Lees verder

Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2014 (overnemen aanbevelingen van de TAC)

Lees verder

    Word actief Doneer