Jaar­verslag Tech­nische Advies­com­missie Hoofd­groen­structuur 2014 (overnemen aanbe­ve­lingen van de TAC)


10 februari 2016

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag Technische Adviescommissie

Hoofdgroenstructuur 2014 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 90);

Constaterende dat:

* de aanbevelingen in het Jaarverslag 2013 en de aanbevelingen in het Jaarverslag 2014 grotendeels overeenkomen (pagina 12);

* deze aanbevelingen kennelijk niet zijn overgenomen door het College.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

per aanbeveling gemotiveerd aan te geven in hoeverre het college van plan is deze over te nemen en hierover bij het jaarverslag terug te rapporteren aan de Raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Wijzigen Begroting 2015 en Begroting 2016-2019 naar aanleiding van Najaarsnota 2015 (onderzoek voorziening schade door klimaatverandering)

Lees verder

Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2014 (meer tanden voor de TAC)

Lees verder

    Word actief Doneer