Motie inzake Vuur­werk­verbod Amsterdam


13 februari 2020

Motie van het lid J van Lammeren (PvdD), R. van Dantzig — D66, Z. Ernsting — Groenlinks, W. van Soest, - PvdO inzake Vuurwerkverbod Amsterdam

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het plan van aanpak consumentenvuurwerk

Constaterende dat:

• Er tijdens Oud en Nieuw 2019/2020 een groot aantal vuurwerkslachtoffers was
• Ook dit jaar weer hulpverleners zijn belaagd met vuurwerk
• Het afsteken van vuurwerk, naast schade, ook veel angst en stress oplevert bij onder andere kinderen en dieren
• Het afsteken van vuurwerk de leefwereld van wilde dieren verstoort en bedreigt
• Bij de jaarwisseling tot 12 keer meer luchtverontreiniging is gemeten dan een normale dag en dit grote gevolgen heeft voor mensen met aandoeningen aan de long- en luchtwegen

Overwegende dat:
• Er in 2017 door de gemeenteraad is aangenomen om zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones in te stellen in Amsterdam
• Dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid
• Omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is
• Er op landelijk niveau een initiatiefwet in voorbereiding is om consumentenvuurwerk te verbieden,en ook de regering werkt aan restricties van de verkoop van consumenten vuurwerk, maar het onduidelijk is of deze wet wordt aangenomen, wanneer deze van kracht gaat en hoe verstrekkend de maatregelen van de regering zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• Om in de APV een totaalverbod op te nemen op het afsteken van consumentenvuurwerk, met als uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes
• Deze wijziging, zo snel als mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad
• Om binnen de mogelijkheden van de wet de verkoop van consumenten vuurwerk in Amsterdam zoveel mogelijk te beperken
• Deze nieuwe regels zoveel als mogelijk af te stemmen met omliggende gemeentes

De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren — Partij voor de Dieren
Reinier van Dantzig — D66
ZeegerErnsting - GroenLinks
Wil van Soest- PvdO
Soufyan Mbarki - PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

FvD, CDA