Amen­dement inzake de concept­visie Spaarn­woude Park 2040 (natuur niet als verdien­model)


13 februari 2020

Amendement van het lid Bloemberg-lssa (Partij voor de Dieren) inzake de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 en de uitvoeringsparagraaf en instemmen met het indienen van de zienswijze namens de gemeente Amsterdam op deze conceptvisie (natuur niet als verdienmodel)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 en de uitvoeringsparagraaf en instemmen met het indienen van de zienswijze namens de gemeente Amsterdam op deze conceptvisie (Gemeenteblad afd. 1, nr. 155).

Constaterende dat:

- Spaarnwoude het vercommercialiseren van delen van het gebied als uitgangspunt neemt bij het oplossen van de financiële problemen van het schap.

Overwegende dat:
- de zienswijze van Amsterdam kritisch is op deze ingeslagen weg, maar niet vraagt om inzicht in alternatieve oplossingen.

Besluit:
- In de concept zienswijze achter de tweede bulletpoint op pagina 2 de volgende tekst:
"Met deze visie is ervoor gekozen om de oplossing voor het financiële probleem van Spaarnwoude binnen het gebied zelf te zoeken, middels het uitzetten van kavelpaspoorten voor commerciële doeleinden. Amsterdam ziet graag het groen echter zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk voor alle gebruikers. Zeker gezien de verdergaande verdichting van de stad."

aan te vullen met de volgende slotzin:
"Amsterdam wil daarom inzicht in alternatieve oplossingen voor het financiële probleem waarbij de natuur niet als het verdienmodel geldt."


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, FvD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA