Motie inzake verzoek aan de Reken­kamer om onderzoek te doen naar de naleving van haar aanbe­ve­lingen tav het Coali­tie­ak­koord


2 juni 2022

Onderwerp

Verzoek aan de Rekenkamer om onderzoek te doen naar de naleving van haar aanbevelingen tav het Coalitieakkoord

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over coalitieakkoord Amsterdams Akkoord voor de bestuursperiode 2022-2026

Constaterende dat:

  • het Coalitieakkoord 2018-2022 niet navolgbaar was in de geformuleerde ambities, zoals blijkt uit het Rekenkamer rapport ‘Coalitieakkoord 2018-2022: Navolgbaarheid en uitvoering ambities;’[1]
  • het rapport constateert dat “een integraal overzicht ontbreekt van wat er van de ambities uit het coalitieakkoord terecht is gekomen” en daarmee “de uitvoering van ambities niet goed navolgbaar” is;[2]
  • de Rekenkamer dit beoordeelt als een “democratisch tekort;”[3]
  • transparantie en openheid essentiële voorwaarden zijn voor de Raad om haar controlerende taak te kunnen vervullen;
  • transparantie en openheid bovendien essentiële voorwaarden zijn voor een goed functionerend democratisch stelsel;

Overwegende dat:

  • de Rekenkamer reeds een gedegen onderzoek naar het vorige Coalitieakkoord heeft uitgevoerd en hierin aanbevelingen heeft gepresenteerd ter verbetering van het komende Coalitieakkoord;
  • de Raad dit onderzoek zeer serieus neemt en de conclusies en aanbevelingen ervan onderschrijft;
  • een mogelijk vervolgonderzoek van de Rekenkamer de Raad zou helpen om de navolgbaarheid van het nieuwe coalitieakkoord tijdig te beoordelen en eventueel hierop bij te sturen.

Spreekt uit dat

  • de gemeenteraad de breed gedragen wens heeft om de rekenkamer op te roepen een onderzoek te doen naar de mate waarin de aanbevelingen van het bovengenoemde rapport van de Rekenkamer worden nageleefd in het nieuwe Coalitieakkoord en het bijbehorende Uitvoeringsplan.

Indiener(s),

J.F.W. Van Lammeren (Partij voor de Dieren)

J. Broersen (Volt)


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11466938/2/09012f978067437b.

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11466938/2/09012f978067437b p. 4.

[3] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11466938/2/09012f978067437b p.44.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, VVD, VOLT, JA21, CDA, FvD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, SP, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake behoud bomen blijft uitgangspunt

Lees verder

Motie inzake Transparantie en Openheid in het nieuwe Coalitieakkoord

Lees verder

    Word actief Doneer