Motie inzake Trans­pa­rantie en Openheid in het nieuwe Coali­tie­ak­koord


2 juni 2022Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over coalitieakkoord Amsterdams Akkoord voor de bestuursperiode 2022-2026

Constaterende dat:

 • het Coalitieakkoord 2018-2022 niet navolgbaar was in de geformuleerde ambities, zoals blijkt uit het Rekenkamer rapport ‘Coalitieakkoord 2018-2022: Navolgbaarheid en uitvoering ambities;’[1]
 • het rapport constateert dat “een integraal overzicht ontbreekt van wat er van de ambities uit het coalitieakkoord terecht is gekomen” en daarmee “de uitvoering van ambities niet goed navolgbaar” is;[2]
 • de Rekenkamer dit beoordeelt als een “democratisch tekort;”[3]
 • transparantie en openheid essentiële voorwaarden zijn voor de Raad om haar controlerende taak te kunnen vervullen;
 • transparantie en openheid bovendien essentiële voorwaarden zijn voor een goed functionerend democratisch stelsel;
 • (het formuleren van) een ambitie alleen betekenisvol is wanneer er ook duidelijke criteria zijn aan de hand waarvan beoordeeld kan worden wanneer de ambitie al dan niet waargemaakt is;
 • er voor loze woorden geen plek is binnen een coalitieakkoord;

Overwegende dat:

 • de partijen die het nieuwe coalitieakkoord presenteren transparantie en openheid allemaal hoog in het vaandel hebben staan;
 • de constateringen uit het rapport zowel voor het vorige college als voor de raad pijnlijk zijn, aangezien dit betekent dat het college enerzijds niet kan beargumenteren wat er van haar ambities terecht is gekomen en de raad anderzijds niet kan beargumenteren dat zij haar controlerende taak heeft vervuld;
 • er zonder navolgbaarheid van de gestelde ambities en de uitvoering die daaraan wordt gegeven geen toetsing van de effectiviteit van het beleid kan plaatsvinden;
 • het voor de komende coalitiepartners heel belangrijk is dat zij aan de raad kunnen presenteren wat zij hebben bereikt met hun beleid;
 • het zowel voor de coalitiepartners als voor de raad zeer belangrijk is om te kunnen bijsturen op lopend beleid naar aanleiding van voortschrijdend inzicht over de effectiviteit ervan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • zich in de uitvoering van dit nieuwe coalitieakkoord te committeren aan alle aanbevelingen van het Rekenkamer rapport ‘Coalitieakkoord 2018-2022: Navolgbaarheid en uitvoering ambities;’
 • zich daarbij ook nadrukkelijk te committeren aan de aanbeveling van een jaarlijkse rapportage aan de raad op het gebied van de voortgang van de ambities en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • binnen drie maanden een plan te presenteren voor de uitvoering van en rapportage over het akkoord waarin deze aanbevelingen een plaats krijgen en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.

Indiener(s),

J.F.W. Van Lammeren (Partij voor de Dieren)

J. Broersen (Volt)


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11466938/2/09012f978067437b.

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11466938/2/09012f978067437b p. 4.

[3] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11466938/2/09012f978067437b p.44.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1, VVD, VOLT, CDA, JA21, FvD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake verzoek aan de Rekenkamer om onderzoek te doen naar de naleving van haar aanbevelingen tav het Coalitieakkoord

Lees verder

Motie inzake onderzoek naar vrijstellingsgrens afvalstoffenheffing verhogen

Lees verder

    Word actief Doneer