Amen­dement inzake behoud bomen blijft uitgangspunt


2 juni 2022
Aan de gemeenteraad

Ondergetekende(n) heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over coalitieakkoord Amsterdams Akkoord voor de bestuursperiode 2022-2026

Constaterende dat:

  • deze nieuwe coalitie het toevoegen van groen en bomen opgenomen heeft in het coalitieakkoord;[1]
  • bomen heel belangrijk zijn voor het toekomstbestendig maken van de stad in de vorm van klimaatadaptatie;
  • de klimaatadaptieve waarde van oude, grote bomen veel hoger is dan die van jonge, kleine bomen;
  • het dus van cruciaal belang is dat de bomen die er al zijn in de stad worden gekoesterd en zo oud mogelijk kunnen worden;

Overwegende dat:

  • het behoud van bestaande bomen natuurlijk net zo belangrijk is als het planten van nieuwe bomen, aangezien het planten van de ene boom en het tegelijkertijd kappen van de andere boom totaal zinloos is;
  • het uitgangspunt van elk beleid ten aanzien van bomen in Amsterdam, met het oog op de klimaat- en biodiversiteitscrises, logischerwijs dus het behoud van bomen moet zijn;
  • er waarschijnlijk onopzettelijk een inconsistentie op dit gebied in het coalitieakkoord geslopen is, aangezien er op p. 61 wordt gesproken van het ‘vernieuwen’ van bomen.

Besluit:

Eerste alinea, pagina 61, zin 1 als volgt te wijzigen:

de volgende zinsnede te verwijderen:

‘vernieuwen van bomen’

En de volgende zin toe te voegen:

‘Het behoud van bomen blijft echter uitgangspunt.’

Zodat deze passgage als volgt komt te luiden:

‘We blijven investeren in het herstel van Kades en Bruggen, maar door de beperkte financiële ruimte zullen we vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen zoals het slaan van dam – wanden of het afsluiten van bruggen en vaarroutes. Het behoud van bomen blijft echter uitgangspunt.

Indiener(s),

J.F.W. Van Lammeren


[1] Coalitieakkoord 2022-2026, p. 45.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1, CDA, JA21, VVD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, SP, FvD

Lees onze andere moties

Amendement inzake huur openbare ruimte

Lees verder

Motie inzake verzoek aan de Rekenkamer om onderzoek te doen naar de naleving van haar aanbevelingen tav het Coalitieakkoord

Lees verder

    Word actief Doneer