Motie inzake versterken hoogste orgaan


8 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

– raadsleden een zeer beperkt aantal fte aan ondersteuning hebben;

– de gemeenteraad van Amsterdam een grote controletaak heeft vanwege een hoog inwoneraantal en een veelomvattende omvangrijke begroting;

– het college voor haar taken beschikt over een groot ambtenarenapparaat.

Overwegende dat:

– om de macht van het college van voldoende tegenmacht en controle te kunnen voorzien, meer evenwicht nodig is in de ondersteuning van college en gemeenteraad.

Roept op aan:
– het presidium om ten behoeve van de raad 2022-2026 in kaart te brengen op welke wijze en
met welke extra budget (minimaal 50%) het hoogste orgaan het beste kan worden versterkt,
in samenhang met het bestuurlijk stelsel en waaronder extra mogelijkheden tot inwinnen dan
wel bevorderen specifieke deskundigheid en tot versterken budgetrecht en controlerende rol
van de raad, en dit aan de nieuwe raad voor te leggen;

– de formerende partijen na de verkiezingen van 16 maart 2022 als opdracht mee te geven om
voldoende controle en tegenmacht te organiseren door het budget voor raadsondersteuning
met minimaal 50% te verhogen.

Indieners

R.H. van Dantzig
S. Mbarki
Z.D. Ernsting
M.C.G. Poot
J.F.W. van Lammeren
D.T. Boomsma
W. van Soest
T. Kuiper
J.A. Veldhuyzen


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, JA21, Bij1, CDA, CU, D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdD, PvdO, VVD

Tegen

SP