Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (Werken aan het Parti­ci­pa­tie­pro­tocol)


8 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021.

Overwegende dat:

– diverse bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord tijdens een zogenaamde hoorzitting in

De Balie op 31 mei 2021 de noodklok luidden, omdat zij het gevoel hebben dat bewoners van

hun stadsdeel onvoldoende gehoord en gezien worden en zich niet altijd serieus genomen

voelen door de gemeente[1];

– de dialoog tussen bewoners en gemeente te versoepelen en te structuren, deze organisaties

gezamenlijk een ‘Participatieprotocol’ hebben ontwikkeld, dat ter plekke door onderstaande

politieke partijen werd ondertekend,

– in de tien punten van dit protocol wordt o.a. benoemd dat:[2]

  • bewoners een expliciete rol uitmaken van het besluitvormingsproces en op welke manier deze rol wordt vormgegeven;
  • de gemeente verantwoordelijk is voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces en aan het einde van een participatieproces zichtbaar maakt hoe de inbreng van bewoners is meegenomen in de uiteindelijke beslissing;
  • de gemeente zich bewust is van haar voorsprong in informatie en middelen en betrokkenen gedurende het proces regelmatig informeert.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

– Het participatiebeleid dat nu ter inspraak voorligt, in lijn te brengen met de doelstellingen van

het Participatieprotocol;

– De inhoud van het Participatieprotocol in de uitwerking en de uitvoering van het

participatiebeleid een plek te geven;

– De opstellers van het Participatieprotocol te betrekken bij de verwerking van het protocol in

het gemeentelijk beleid.

Indieners

D.T. Boomsma

T. Kuiper

A. Nanninga

J.F.W. van Lammeren

W. van Soest

L. Grooten


[1] Te weten de volgende organisaties: weten Bewonersplatform Vogelbuurt/IJplein, Huurdersvereniging Van der Pek, De NoordAs, Verdedig Noord, Bewonerscommissie De Punt, ANGSAW, Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water, Stichting Zosenerdam, NoordRust, Groene Longen, Boom 7, ELZO, 4 bewonersgroepen rond Elzenhagen Zuid, OM groep, Vereniging Vrienden Noorderpark, Platform SIXHAVEN/TOLHUIS “voortuin van Noord”

[2] Het volledige Participatieprotocol staat hier: https://www.denoordas.nl/post/...


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, JA21, BIJ1, CDA, CU, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdD, PvdO, SP, VVD

Tegen

D66