Motie inzake Parti­ci­patie Inves­te­ringsnota Reigersbos


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de ‘Investeringsnota Centrum Reigersbos’ en de

participatie van de plannen

Constaterende dat:

– Reigersbos een ontwikkelbuurt is.[1] Dit betekent dat de sociaaleconomische positie van de inwoners gemiddeld minder goed is dan in de rest van Amsterdam. Ook zijn niet alle inwoners de Nederlandse taal machtig en door tal van redenen moeilijker te bereiken en te betrekken.

– De Stadsdeelcommissie ZuidOost in haar advies stelt dat “de wijze van participatie bij de totstandkoming van de investeringsnota tot veel commotie heeft geleid. De mening van de bewoners en die van het projectteam van de gemeente liggen veel te ver uiteen.” “Veel bewoners niet wisten en velen nog steeds niet weten wat er wellicht in hun directe woonomgeving gaat gebeuren dan kunnen we constateren dat het beoogde resultaat, bewoners zijn geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen, nog niet gerealiseerd is”

Overwegende dat:

– Uit de inspraakreacties blijkt dat bewoners en bewonersgroepen veel informatie niet of te laat heeft bereikt. Zelfs betrokken bewoners die nauw betrokken zijn bij dit plan geven dit signaal af. De communicatie wordt als ondermaats, te verwarrend of te ingewikkeld beschouwd.

– De afgelopen jaren bij verschillende ruimtelijke projecten in Amsterdam de participatie op tal van punten niet goed is gegaan (zoals Vliegerbos, Meervaart, Woonboten Diemer Zeedijk, Windturbines, etc). Dit is eveneens door de Ombudsman geconstateerd[2].

– Bewonersparticipatie een centrale rol dient te spelen in de ruimtelijke opgaven. Een goed verloop van deze participatie is cruciaal bij het vertrouwen en de betrokkenheid van burger bij overheid en buurt.

De raad spreekt uit:

1. De Ombudsman te vragen om het doen van onafhankelijk onderzoek naar de wijze van participatie bij de totstandkoming van de Investeringsnota en daarbij te laten beoordelen of de participatie voldoende heeft plaatsgevonden bij bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit de buurten.

2. De uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de verdere planvorming.

Indieners

T. Kuiper

J.F. Bloemberg

H. Naoum Néhmé

D.T. Boomsma

J.A. Veldhuyzen

A.H.J.W. van Schijndel

A. Nanninga


[1] https://amsterdam.raadsinforma...

[2] https://amsterdam.raadsinforma...


Status

Aangenomen

Voor

DSA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen