Motie inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (geen parkeer­voor­zie­ningen in het groen)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur,

Constaterende dat:

  • in de conceptversie van het beleidskader Hoofdgroenstructuur bij vrijwel alle groentypen vermeld stond dat er geen extra parkeervoorzieningen bij mochten komen en dat oplossingen voor parkeren buiten de groengebieden gevonden moesten worden;
  • deze passages niet meer voorkomen in de definitieve versie van het beleidskader Hoofdgroenstructuur zoals voorgelegd aan de raad.

Overwegende dat:

  • - het schaarse waardevolle groen in onze stad niet verloren mag gaan voor de aanleg van parkeerplekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

in geen enkel groentype extra parkeervoorzieningen toe te staan.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (ondergrondse bouwwerken niet inpasbaar)

Lees verder

Motie inzake 100% van de sportnorm invullen binnen nieuwe gebiedsontwikkelingen in plaats van de Hoofdgroenstructuur

Lees verder

    Word actief Doneer