Motie inzake vast­stellen van de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoe­rings­pro­gramma circu­laire economie 2020-2021 (Krimp Schiphol naar 300.000 vlucht­be­we­gingen in 2030)


20 mei 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (PvdD) inzake vaststellen van de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Krimp Schiphol naar 300.000 vluchtbewegingen in 2030)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 499).

Constaterende dat:

  • de coronacrisis heeft aangetoond dat de Amsterdamse economie teveel afhankelijk is van toeristen;
  • de luchtvaart in Nederland verantwoordelijk is voor 15-18% van de Nederlandse CO2 uitstoot;
  • volgens de eigen cijfers van KLM, is enkel KLM alleen al goed voor ruim 7,2 procent van de CO2-uitstoot van heel Nederland;
  • er naast CO2-schade ook veel overlast is voor omwonenden;
  • Overwegende dat
  • Amsterdam voor ongeveer 20% eigenaar is van Schiphol;
  • de beste manier om circulair te zijn is het voorkomen van grondstof-gebruik.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

als actief aandeelhouder op te treden en zich in te zetten voor een krimp van Schiphol naar 300.000 vluchtbewegingen in 2030.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, SP, D66, PvdA, VVD, PvdO, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Amsterdam plantaardig)

Lees verder

Motie inzake het uiten van wensen en bedenkingen over de concept Regionale Energiestrategie (houtige biomassa is geen duurzaam alternatief)

Lees verder

    Word actief Doneer