Motie inzake het uiten van wensen en beden­kingen over de concept Regionale Ener­gie­stra­tegie (houtige biomassa is geen duurzaam alter­natief)


11 juni 2020

Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het uiten van wensen en bedenkingen over de concept Regionale Energiestrategie (Gemeenteblad afd. 1, nr. 669).

Constaterende dat:

- honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa bomen worden bedreigd en daarmee het klimaat;

- bij verbranding van hout CO2 vrijkomt;

- de verbranding van houtige biomassa zelden duurzaam is.

Overwegende dat:

- de verbranding van houtige biomassa de markt voor alternatieven voor gas in de energietransitie kleiner maakt;

- alternatieven voor gas als energiebron anders dan de verbranding van houtige biomassa beschikbaar zijn;

- een kleinere markt voor alternatieven voor gas als energiebron anders dan de verbranding van houtige biomassa een vertraging in de ontwikkeling van deze alternatieven kan betekenen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Zich uit te spreken dat energie uit houtige biomassa niet langer als duurzame hernieuwbare energie kan worden aangemerkt;

2. Zich ervoor in te zetten dat houtige biomassa geen onderdeel uitmaakt van de RES.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake vaststellen van de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 (Krimp Schiphol naar 300.000 vluchtbewegingen in 2030)

Lees verder

Motie inzake Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. (Onafhankelijk Draagvlakonderzoek Biomassa).

Lees verder

    Word actief Doneer