Motie inzake vast­stellen beleidsnota Deel­mo­bi­liteit (Gebied uitbreiden naar de hele stad)


20 juni 2019

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake vaststellen beleidsnota Deelmobiliteit. "Gebied uitbreiden naar de hele stad."


Aan de gemeenteraad,

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Beleidsnota Deelmobiliteit,

Constaterende dat:
- Bij besluit 3-e: "Amsterdam verleent vergunningen en ontheffingen aan aanbieders die aan de eisen voldoen en die het hoogst scoren bij een vergelijkende toets. Vergunningen en ontheffingen hebben een maximale looptijd van twee jaar met een mogelijke verlenging met één jaar bij succes."
- Besluit 5b: "Indien voor een categorie of type voertuig een vergunningplafond geldt, maakt het college een tijdvak bekend waarbinnen aanvragen moeten worden ingediend. Overstijgt het aantal vergunningaanvragen het vergunningenplafond, dan wordt aan de hand van vooraf door het college vastgestelde nadere regels een vergelijkende toets uitgevoerd om te bepalen welke aanvrager(s) een vergunning wordt gegund."

Overwegende dat;
- Deelvervoer in alle Amsterdamse stadsdelen bereikbaar moet zijn.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: Bij het opstellen van áe nog nader vast te stellen regels voor de vergelijkende toets, zoals omsch even in !pb beleidsnota Deelmobiliteit Kansen voor de Stad, op te nemen dat de beschikbaarhéid van het deelvervoer in alle stadsdelen (dus ook Nieuw-West en Zuidoost, én Noord) een toetscriterium is.

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren
Status

Ingetrokken

Voor

Tegen