Motie inzake de klimaat­crisis en ecolo­gische crisis


20 juni 2019

Motie van de leden Simons (BIJ1), Van Lammeren (PvdD), Groen (GL) en Kilic (Denk) inzake de klimaatcrisis en ecologische crisis


Aan de gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,

Gehoord de discussie over de klimaatcrisis en de ecologische crisis,

Overwegende dat

- onze planeet zich in het midden van een ecologische crisis bevindt die zijn weerga niet kent;
- klimaatverandering plant- en diersoorten op onze hele planeet met uitsterven bedreigt en nu al het einde betekent van de levens en levenswijze van vele mensen;
- het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat om een opwarming van meer dan 1,5°C te voorkomen, de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen teruggebracht moet worden naar netto nul in 2050;
- de landen die nu en in het verleden de grootste verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering en de systemen die haar veroorzaken voorop zouden moeten lopen in het bestrijden hiervan.

Voorts overwegende dat:
- Amsterdam in Europa een voorloper is in het aanpakken van klimaatverandering maar dat het succes van haar inspanningen in hoge mate afhankelijk is van nationaal en Europees beleid, dat vooralsnog niet toereikend is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.


Spreekt als haar mening uit dat:
- De wereld in een klimaatcrisis én in een ecologische crisis verkeert;
- Europese en Nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om de klimaatcrisis het hoofd te bieden;
- Europese en Nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat alle economische activiteiten zich afspelen binnen de draagkracht van de planeet en een einde moeten maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van klimaatverandering;

En verzoekt het college
- Dit standpunt van Amsterdam actief uit te dragen richting de regering, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;
- Er bij de rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen — financieel en op het gebied van regelgeving - te geven om dit voor elkaar te krijgen;
- In haar internationale netwerken, zoals Fearless Cities, samenwerking te zoeken om klimaatveranderin• -en topprioriteit te maken.


De leden van de gemeenteraad

S. Simons,
J. van Lammeren,
J. Groen,
A. Kilic
Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, PvdO, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” (krimp)

Lees verder

Motie inzake vaststellen beleidsnota Deelmobiliteit (Gebied uitbreiden naar de hele stad)

Lees verder

    Word actief Doneer