Motie inzake van meld­plicht naar vergun­ning­stelsel


6 oktober 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Verordening meldplicht sensoren

Constaterende dat:

– De gemeente Amsterdam in haar Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens als uitgangspunt heeft vastgesteld dat burgers zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte

– De verordening meldplicht sensoren een eerste stap is in die richting en meer transparantie biedt over waar welke gegevens worden verzameld in de stad

– De wethouder heeft toegezegd dat er een evaluatie komt van deze nieuwe meldplicht

Overwegende dat:

– Een vergunningstelstel beter inzicht kan geven in dataverzameling in de openbare ruimte door het verbinden van voorwaarden aan de inzet van sensoren, zoals het verplicht gebruik van open source-technologie, eisen aan beveiligingsmaatregelen en informatievoorziening, het enkel opslaan van data in de EU of Nederland, etc.

– De Autoriteit Persoonsgegevens aanbeveelt om de mogelijkheid en wenselijkheid van een vergunningstelsel te onderzoeken om voorwaarden te verbinden voorafgaand aan de inzet van sensoren in de openbare ruimte, zodat burgers zich vrij in de openbare ruimte kunnen blijven bewegen.[1]

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In de evaluatie van de meldplicht sensoren te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om deze meldplicht te vervangen door een vergunningstelsel, met daarbij ten minste aandacht voor mogelijke voorwaarden die vooraf kunnen worden gesteld en wat dit zou betekenen voor de administratieve lasten

Indieners

E.C. IJmker

B.L. Vink

N.T. Bakker

A.L. Bakker


[1] 1Zie ook https://autoriteitpersoonsgege...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Rapport Bouwstenen voor de Goede (Rechts)orde

Lees verder

Motie inzake meldplicht sensoren uitbreiden

Lees verder

    Word actief Doneer