Motie inzake meld­plicht sensoren uitbreiden


7 oktober 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Verordening meldplicht sensoren.

Constaterende dat:

– de gemeente Amsterdam in haar Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens als uitgangspunt heeft vastgesteld dat burgers zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte;

– de verordening meldplicht sensoren een eerste stap is in die richting en meer transparantie biedt over waar welke gegevens worden verzameld in de stad;

– de verordening meldplicht sensoren stelt dat eigenaren van sensoren melding moeten doen via een door het college vastgesteld formulier;

– er in de verordening nu alleen wordt gesproken over het melden van de locatie van de sensor en welke gegevens worden ingewonnen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

1. het genoemde formulier ten minste als verplichte velden te laten bevatten:

– het verzamel- en verwerkingsdoel van de gegevens;

– de grondslag voor de verwerking in het geval dat de sensor persoonsgegevens verzamelt;

– verwijzing naar privacy verklaring in het geval dat de sensor persoonsgegevens verzamelt;

2. deze informatie ook via het openbare register dat de gemeente opstelt beschikbaar te maken.

Indieners
E.C. IJmker
B.L. Vink
N.T. Bakker
H.J.T. Biemond
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, BIJ1, CDA, CU, D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdD, PvdO, SP, VVD

Tegen

JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake van meldplicht naar vergunningstelsel

Lees verder

Motie inzake openbare orde camera's opnemen in register

Lees verder

    Word actief Doneer